Mijn favorieten

HOE KOMT HET TAXATIE RAPPORT TOT STAND ?

Zodra de opdracht door ons kantoor is ontvangen, wordt deze verwerkt in ons 
taxatie- en administratiesysteem. Hierna streven wij nog op dezelfde dag contact op te nemen met de eigenaar van het te taxeren pand om een taxatieafspraak in te plannen. Van de gemaakte taxatie afspraak krijgt u per omgaande een bevestiging.


Zodra de afspraak is gemaakt, vinden de volgende acties plaats:

1. Verzamelen gegevens
De kadastrale informatie wordt opgevraagd in het kadasternetwerk. Dit betreft informatie over o.a. eigendomsverhoudingen, verplichtingen en privaatrechtelijke belemmeringen van het te taxeren pand. Ook worden uit het NVM-netwerk en andere informatiebronnen markt- en historiegegevens verzameld. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij erfpacht wordt nadere informatie opgevraagd bij de betreffende gemeente.

2. Verkennen van de omgeving
Voor of na de opname kijkt de makelaar/ taxateur in de omgeving naar:
- vergelijkbare verkochte en te koop staande panden
- de ligging en de stand van het pand
- de aanwezige voorzieningen zoals winkels, scholen en openbare voorzieningen 
- indien nodig worden bij de gemeente de gegevens van het bestemmingsplan 
- geraadpleegd.
- indien nodig worden bij de gemeente of provincie gegevens opgevraagd om eventuele 
- verontreinigingsrisico’s te kunnen inventariseren.

3. Opname van het pand
Tijdens de opname van het pand wordt o.a. gekeken naar:
- de technische staat van onderhoud hetgeen in het rapport wordt gerapporteerd
- de indeling en grootte van het pand en de oppervlakte van het perceel grond
- de constructie en de toegepaste materialen
- de kwaliteit en het luxeniveau van het pand 
- het te verwachten onderhoud en andere aandachtspunten

4. Opstellen taxatierapport
Na bovenstaande acties werkt de taxateur het rapport definitief op kantoor uit in ons taxatie- en administratiesysteem.
Wanneer het bovenstaand is uitgevoerd en de opgevraagde gegevens van het kadaster en eventueel gemeente en provincie, binnen zijn, wordt het rapport van foto's en bijlagen voorzien en ondertekend door de taxateur. Na ondertekening wordt het rapport verzonden of persoonlijk bezorgd.